Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn uw rechten en plichten als eigenaar van een woning en als huurder van een woning wanneer u via CasaCama een overeenkomst aangaat? Wat kunt u van ons verwachten en wat mogen wij van u verwachten? We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Download een printvriendelijke PDF versie, klik hier.

1. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Bij een reservering betaalt de huurder een aanbetaling via CasaCama.com. Deze aanbetaling bestaat in principe uit een deel van de huurprijs plus de borgstelling. De resterende huur wordt door de huurder aan de verhuurder betaald zoals beide partijen onderling overeenkomen. CasaCama.com brengt huurder en verhuurder bij elkaar en is verder geen partij bij de onderlinge huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

b. De administratie/reserveringskosten voor de huurder bedragen 1x 34,95 euro per reservering. De huurder dient deze kosten gelijktijdig met de aanbetaling aan CasaCama.com te betalen. Een verlenging van de huurperiode wordt verwerkt als een nieuwe reservering. Er worden bij een verlenging géén administratie/reserveringskosten in rekening gebracht.
Bankkosten en koersverchillen zijn voor rekening van de huurder.

c. Alle bedragen zijn inclusief b.t.w., tenzij expliciet vermeldt.

d. Nadat de verhuurder de aanvraag van de huurder telefonisch en/of schriftelijk accepteert – hieronder valt ook email – en de huurder de aanvraag telefonisch en/of schriftelijk accepteert – hieronder valt ook email – is de reservering definitief en juridisch bindend en ontvangt de huurder de factuur voor de aanbetaling met een persoonlijk reserveringsnummer. Zodra de huurder de aanbetaling en de administratie/reserveringskosten aan CasaCama.com heeft betaald, ontvangen huurder en verhuurder alle wederzijdse contactgegevens. Indien de huurder niet tijdig of niet volledig het factuurbedrag voldoet, wordt dit aangemerkt als annulering vanuit de huurder en heeft CasaCama.com het recht om eenzijdig de reservering te annuleren. De annuleringsvoorwaarden voor de huurder van artikel 3 zijn in dit geval van kracht.

e. Na de ontvangst van de contactgegevens verplicht de huurder zich om binnen de aangegeven termijn contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder informeert de huurder over de betalingsvoorwaarden voor de resterende huur. De huurder verplicht zich om aan deze voorwaarden te voldoen. Indien de huurder zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt, heeft de verhuurder en/of CasaCama.com het recht om zich eenzijdig uit de overeenkomst te onttrekken. De huurder heeft in dit geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

f. Indien de huurder zich, om andere redenen dan genoemd in artikel 1e, na een definitieve reservering uit de overeenkomst terugtrekt, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht (zie artikel 3). Indien de verhuurder zich na de acceptatie uit de overeenkomst terugtrekt zonder geldige redenen of indien de verhuurder bewust de huurder financiële schade toebrengt wordt de verhuurder, inclusief zijn/haar woningen, onmiddellijk van de website van CasaCama.com verwijderd, zonder restitutie van inschrijfgelden. Eventuele financiële schade voor CasaCama.com zal worden verhaald op de verhuurder. CasaCama.com zal bij het terugtrekken van de verhuurder trachten om een minimaal gelijkwaardige alternatieve woonruimte aan de huurder aan te bieden. Indien er geen minimaal gelijkwaardige alternatieve woonruimte beschikbaar is ontvangt de huurder het aanbetalingbedrag inclusief de administratie- en bemiddelingskosten retour. Indien de huurder een minimaal gelijkwaardige alternatieve woonruimte weigert, worden de administratie- en bemiddelingskosten ingehouden. De borg wordt retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen. Eventuele meerkosten van een alternatieve woonruimte zijn voor rekening van de huurder. CasaCama.com is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade die voortvloeit uit het terugtrekken van huurder of verhuurder. De benadeelde partij kan deze schade niet verhalen op CasaCama.com, maar dient deze schade rechtstreeks te verhalen op de verantwoordelijke partij middels bestaande juridische mogelijkheden.

2. HUURVOORWAARDEN

a. De huurder heeft het recht om zich vóór de acceptatie van de reservering op elk willekeurig moment terug te trekken uit de voorlopige overeenkomst. Ná bevestiging van de huurder, telefonisch en/of schriftelijk – hieronder valt ook email – is de reservering definitief en juridisch bindend. De verhuurder is ná het accepteren van de reservering gehouden om de woning minimaal 7 dagen vast te houden voor de betreffende reservering. Ná deze 7 dagen heeft de verhuurder het recht om zonder overleg de woning buiten CasaCama.com te verhuren. Binnen deze 7 dagen heeft de verhuurder het recht om de acceptatie terug te trekken indien dit schriftelijk (hieronder valt ook email) of telefonisch met opgaaf van een geldige reden aan CasaCama.com wordt doorgegeven. Indien dit wordt nagelaten door de verhuurder is artikel 1-f van kracht en wordt de verhuurder, inclusief zijn/haar woningen, onmiddellijk van de website van CasaCama.com verwijderd.

b. CasaCama.com is géén partij bij de onderlinge huurovereenkomst. Na de acceptatie van de onderlinge huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder zijn de daarin vermelde artikelen van kracht. CasaCama.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of conflicten die direct voortkomen uit de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Op verzoek van (één van) de betreffende partijen kan CasaCama.com optreden als neutrale bemiddelaar. Huurder en verhuurder kunnen aan deze bemiddelende functie van CasaCama.com geen rechten ontlenen.

c. De verhuurder verplicht zichzelf om de informatie over zijn/haar woningen duidelijk en up to date te beschrijven en recent beeldmateriaal te tonen. Eventuele schade en/of conflicten die direct voortkomen uit verouderde informatie over zijn/haar woningen zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de verhuurder. De verhuurder verplicht zichzelf om beschreven voorzieningen en inboedel bij slijtage te vervangen binnen redelijke termijn, danwel een financiële korting te verlenen indien vervanging binnen redelijke termijn niet mogelijk blijkt. CasaCama.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of conflicten die direct voortkomen uit de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Op verzoek van (één van) de betreffende partijen kan CasaCama.com optreden als neutrale bemiddelaar. Huurder en verhuurder kunnen aan deze bemiddelende functie van CasaCama.com geen rechten ontlenen.

d. Indien ná de aanbetaling door de huurder blijkt dat de informatie die via CasaCama.com is verstrekt zodanig onjuist is dat er redelijkerwijze geen huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder tot stand kan komen, danwel verbroken wordt, dan ontvangt de huurder 100% van de aanbetaling retour, inclusief de administratie- en bemiddelingskosten. De borg wordt retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen. Hierbij is artikel 1f van kracht. Deze onjuistheid dient te worden aangetoond middels duidelijke omschrijving en/of fotomateriaal en wordt alleen geaccepteerd wanneer dit uiterlijk binnen 3 dagen na aanvang van de huurperiode schriftelijk – hieronder valt ook email – wordt gemeld. Na het verstrijken van deze 3 dagen en vóór 5 dagen na aanvang van de huurperiode heeft de huurder recht op 50% van het aanbetaalde bedrag – de borg wordt 100% retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen – exclusief de administratie- en bemiddelingskosten. Na deze 5 dagen vervalt het recht op terugbetaling van betaalde gelden. CasaCama.com is niet aansprakelijk voor rechtstreeks aan de verhuurder gedane huurbetalingen en borgstellingen, hierbij is artikel 1f van kracht.

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN

a. Bij annulering tot 90 dagen voor de eerste huurdatum ontvangt de huurder de betaling aan CasaCama.com retour, met inachtneming van artikel 3-d. De borg wordt retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen.

b. Bij annulering vanaf 90 dagen tot 30 dagen voor de eerste huurdatum is de aanbetaling aan CasaCama.com verschuldigd, met een maximum van 350 euro, naast de administratie/reserveringskosten. Indien mogelijk kan met behoud van de betaling aan CasaCama.com worden omgeboekt binnen 3 maanden na annulering. Na het bereiken van het maximum van 350 euro, wordt de borg voor het deel boven het maximum retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com; wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen. CasaCama.com is niet aansprakelijk voor rechtstreeks aan de verhuurder gedane huurbetalingen en borgstellingen, hierbij is artikel 1f van kracht.

c. Bij annulering vanaf 30 dagen voor de eerste huurdatum is de gehele betaling voor de reservering verschuldigd.

d. Bij annulering op elk willekeurig tijdstip zijn minimaal 65,- euro annuleringskosten verschuldigd, naast de administratie/reserveringskosten.

e. Deze annuleringsvoorwaarden zijn onverminderd de individuele annuleringsvoorwaarden van de verhuurder. Deze zijn additioneel, niet vervangend.

4. OVERIGE VOORWAARDEN

a. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om aanvragen en inschrijvingen niet in behandeling te nemen. Eventuele betaalde gelden zullen in dit geval worden gerestitueerd.

b. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om op zonder opgaaf van redenen een woonruimte van haar site te verwijderen. Met uitzondering van artikel 1-f, ontvangt de verhuurder de inschrijfgelden retour.

c. CasaCama.com kan op geen andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade anders dan hierboven is vermeld.

d. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal en beschrijvingen van de ingeschreven woonruimtes te gebruiken in online en offline promoties, hierbij zorgvuldig rekening houdende met het beschermen van de privacy van rechthebbende.

e. Eventuele opgeslagen gegevens worden nooit zonder toestemming van de rechthebbende aan derden verstrekt. Indien de rechthebbende zijn/haar gegevens verwijderd wenst te hebben, dient men dit telefonisch danwel per email kenbaar te maken aan CasaCama.com.

f. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden op elk willekeurig tijdstip aan te passen. De betrokken personen bij lopende overeenkomsten c.q. aanvragen ontvangen bericht van deze verandering. Indien de verandering nadelige gevolgen heeft voor de betrokken persoon, heeft hij/zij het recht om zich kosteloos terug te trekken uit de overeenkomst c.q. aanvraag zonder verdere gevolgen.

g. Alle informatie op deze site valt onder deze Algemene Voorwaarden van CasaCama.com Het ongevraagd overnemen van informatie van deze site is niet toegestaan en zal zowel juridisch als financieel worden bestreden.

h. Eventuele juridische geschillen vallen onder Nederlandse wetgeving.

Amsterdam, 29 november 2017

Sinds 2004 specialist van betrouwbare woonruimte in Suriname, Aruba, Bonaire en Curacao

Als eerste de beste aanbiedingen ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.