Algemene Voorwaarden

EXTRA VOORWAARDEN IVM CORONA VIRUS (COVID-19)

Voor reserveringen die zijn gemaakt vóór 13 maart 2020 waarbij de geboekte accommodatie wordt geannuleerd vanwege negatief reisadvies en/of reisverbod, wordt per situatie gekeken naar de mogelijkheid om kosteloos om te boeken naar een toekomstige datum. Indien omboeken niet mogelijk of wenselijk is, wordt per situatie samen met de verhuurder gekeken naar het zoveel mogelijk beperken van de schade voor beide partijen. Neemt u hiervoor contact met ons op via email met uw reserveringsnummer.

Voor verblijven die moeten worden afgebroken vanwege negatief reisadvies en/of reisverbod, wordt per situatie gekeken naar de mogelijkheid om voor het niet-genoten deel kosteloos om te boeken naar een toekomstige datum. Indien omboeken niet mogelijk of wenselijk is, wordt per situatie samen met de verhuurder gekeken naar het zoveel mogelijk beperken van de schade voor beide partijen. Neemt u hiervoor contact met ons op via email met uw reserveringsnummer.

Voor reserveringen die zijn gemaakt ná 13 maart 2020 en vóór 18 februari 2022: U heeft de mogelijkheid om een nieuwe boeking kosteloos te annuleren indien uw vlucht geen doorgang kan vinden door Corona. U ontvangt vooruitbetaalde bedragen in dat geval 100% retour. In het geval uw reis wel doorgaat, maar met andere data, kunt u kosteloos uw woningdata wijzigen. Eventuele meerkosten i.v.m. gewijzigde prijzen en/of extra nachten zijn voor rekening van de huurder. Indien voor uw bestemming geen reisverbod geldt, heeft u als reiziger een inspanningsverplichting om in overleg met uw luchtvaartmaatschappij om te boeken naar een eerstvolgende mogelijke datum binnen een redelijke termijn geteld vanaf de oorspronkelijke geboekte aankomstdatum.

In alle gevallen: neemt u altijd éérst contact op met uw luchtvaartmaatschappij en uw verzekeringsmaatschappij om te overleggen wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn.

Voor uitgegeven vouchers van CasaCama geldt: de voucher is op naam en is 24 maanden geldig vanaf uitgiftedatum. De waarde van de voucher is gebaseerd op de geannuleerde verblijfsperiode en accommodatie. Bij het gebruik van de voucher wordt gekeken naar de oorspronkelijke verblijfsperiode en accommodatie. Indien dit afwijkt van een toekomstige verblijfsperiode en accommodatie wordt een berekening naar rato gemaakt. De voucher is niet inwisselbaar voor geld en indien de waarde niet volledig wordt gebruikt is er geen recht op restitutie van het resterende gedeelte. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de voucher of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via email met uw vouchernummer.

In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn uw rechten en plichten als eigenaar van een woning en als huurder van een woning wanneer u via CasaCama een overeenkomst aangaat? Wat kunt u van ons verwachten en wat mogen wij van u verwachten? We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

1. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Bij een reservering betaalt de huurder een aanbetaling via CasaCama.com. Deze aanbetaling bestaat uit een deel van de totale reissom, éénmalige bijkomende kosten plus de borgstelling. De resterende reissom en eventuele bijkomende kosten ter plaatse worden door de huurder aan de verhuurder betaald zoals beide partijen onderling overeenkomen.

b. De bijkomende kosten staan bij elke accommodatie vermeldt. De huurder dient een aantal van deze kosten gelijktijdig met de aanbetaling aan CasaCama.com te betalen. Een verlenging van een accommodatie wordt verwerkt als een nieuwe reservering. Bankkosten en koersverschillen zijn voor rekening van de huurder.

c. Alle bedragen zijn inclusief b.t.w., tenzij expliciet anders vermeldt.

d. Nadat de verhuurder de aanvraag van de huurder accepteert – via email, app, telefonisch of schriftelijk – en de huurder de reservering bevestigd – via email, app, telefonisch of schriftelijk – is de reservering definitief en juridisch bindend en ontvangt de huurder via CasaCama.com de factuur voor de aanbetaling met een persoonlijk reserveringsnummer. CasaCama.com brengt huurder en verhuurder bij elkaar en is géén partij bij de onderlinge huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Zodra de huurder de aanbetaling aan CasaCama.com heeft betaald, ontvangen huurder en verhuurder alle wederzijdse contactgegevens. Indien de huurder niet tijdig of niet volledig het factuurbedrag voldoet, wordt dit aangemerkt als annulering vanuit de huurder en heeft CasaCama.com het recht om eenzijdig de reservering te annuleren. De annuleringsvoorwaarden voor de huurder van artikel 3 zijn in dit geval van kracht.

e. Na de ontvangst van de contactgegevens verplicht de huurder zich om binnen de aangegeven termijn contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder informeert de huurder over de betalingsvoorwaarden voor de resterende betalingen. De huurder verplicht zich om aan deze voorwaarden te voldoen. Indien de huurder zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt, heeft de verhuurder en/of CasaCama.com het recht om zich eenzijdig uit de overeenkomst te onttrekken. De huurder heeft in dit geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

f. Indien de huurder zich, om andere redenen dan genoemd in artikel 1e, na een definitieve reservering uit de overeenkomst terugtrekt, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht (artikel 3). Indien de verhuurder zich na de acceptatie uit de overeenkomst terugtrekt zonder geldige redenen of indien de verhuurder bewust de huurder financiële schade toebrengt wordt de verhuurder, inclusief zijn/haar woningen, onmiddellijk van de website van CasaCama.com verwijderd, zonder restitutie van betalingen. Eventuele financiële schade voor CasaCama.com zal worden verhaald op de verhuurder. CasaCama.com zal bij het terugtrekken van de verhuurder trachten om een minimaal gelijkwaardige alternatieve woonruimte aan de huurder aan te bieden. Indien er geen minimaal gelijkwaardige alternatieve woonruimte beschikbaar is ontvangt de huurder het aanbetalingsbedrag retour. Indien de huurder een minimaal gelijkwaardige alternatieve woonruimte weigert, wordt de aanbetaling aan CasaCama.com ingehouden, met een maximum van 30% van de reissom, vermeerderd met 34,95 euro administratiekosten. De borg wordt retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen. Eventuele meerkosten van een alternatieve woonruimte zijn voor rekening van de huurder. CasaCama.com is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade die voortvloeit uit het terugtrekken van huurder of verhuurder. De benadeelde partij kan deze schade niet verhalen op CasaCama.com, maar dient deze schade rechtstreeks te verhalen op de verantwoordelijke partij middels bestaande juridische mogelijkheden.

2. HUURVOORWAARDEN

a. De huurder heeft het recht om zich vóór de acceptatie van de reservering op elk willekeurig moment terug te trekken uit de voorlopige overeenkomst. Ná bevestiging van de huurder – via email, app, telefonisch of schriftelijk – is de reservering definitief en juridisch bindend. De verhuurder is ná het accepteren van de reservering gehouden om de woning minimaal 7 dagen vast te houden voor de betreffende reservering. Ná deze 7 dagen heeft de verhuurder het recht om zonder overleg de woning buiten CasaCama.com te verhuren. Binnen deze 7 dagen heeft de verhuurder het recht om de acceptatie terug te trekken indien dit – via email, app, telefonisch of schriftelijk – met opgaaf van een geldige reden aan CasaCama.com wordt doorgegeven. Indien dit wordt nagelaten door de verhuurder is artikel 1-f van kracht en wordt de verhuurder, inclusief zijn/haar woningen, onmiddellijk van de website van CasaCama.com verwijderd.

b. CasaCama.com is géén partij bij de onderlinge huurovereenkomst. Na de acceptatie van de onderlinge huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder zijn de daarin vermelde artikelen van kracht náást de Algemene Voorwaarden van CasaCama.com. CasaCama.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of conflicten die direct voortkomen uit de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Op verzoek van (één van) de betreffende partijen kan CasaCama.com optreden als neutrale bemiddelaar. Huurder en verhuurder kunnen aan deze bemiddelende functie van CasaCama.com geen rechten ontlenen.

c. De verhuurder verplicht zichzelf om de informatie over zijn/haar woningen duidelijk en up to date te beschrijven en recent beeldmateriaal te tonen. Eventuele schade en/of conflicten die direct voortkomen uit verouderde informatie over zijn/haar woningen zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de verhuurder. De verhuurder verplicht zichzelf om beschreven voorzieningen en inboedel bij slijtage te vervangen binnen redelijke termijn, danwel een financiële korting te verlenen indien vervanging binnen redelijke termijn niet mogelijk blijkt. CasaCama.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of conflicten die direct voortkomen uit de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Op verzoek van (één van) de betreffende partijen kan CasaCama.com optreden als neutrale bemiddelaar. Huurder en verhuurder kunnen aan deze bemiddelende functie van CasaCama.com geen rechten ontlenen.

d. Indien ná de aanbetaling door de huurder blijkt dat de informatie die via CasaCama.com is verstrekt zodanig onjuist is dat er redelijkerwijze geen huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder tot stand kan komen, danwel verbroken wordt, dan ontvangt de huurder 100% van de aanbetaling retour. De borg wordt retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen. Hierbij is artikel 1f van kracht. Deze onjuistheid dient door de huurder aan CasaCama.com en verhuurder te worden aangetoond middels duidelijke omschrijving en/of beeldmateriaal uiterlijk binnen 48 uur na aanvang van de huurperiode – via email, app, telefonisch of schriftelijk. Na deze 48 uur vervalt het recht op terugbetaling van betaalde gelden. CasaCama.com is niet aansprakelijk voor rechtstreeks aan de verhuurder gedane huurbetalingen en borgstellingen, hierbij is artikel 1f van kracht.

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN

a. Bij annulering tot 90 dagen voor de eerste huurdatum ontvangt de huurder de aanbetaling aan CasaCama.com retour, met inhouding van 65,- euro annuleringskosten, vermeerderd met 34,95 euro administratiekosten. De borg wordt retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com, wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen.

b. Bij annulering vanaf 90 dagen tot 30 dagen voor de eerste huurdatum is de aanbetaling aan CasaCama.com verschuldigd, met een maximum van 30% van de reissom, vermeerderd met 34,95 euro administratiekosten. Indien mogelijk kan met behoud van de aanbetaling worden omgeboekt binnen 3 maanden na annulering. Bij omboeken wordt gekeken naar de oorspronkelijke verblijfsperiode en accommodatie. Indien dit afwijkt van een toekomstige verblijfsperiode en accommodatie wordt een berekening naar rato gemaakt. Het bedrag om om te boeken is niet inwisselbaar voor geld en indien de waarde niet volledig wordt gebruikt is er geen recht op restitutie van het resterende gedeelte. Na het bereiken van het maximumbedrag, wordt de borg voor het deel boven het maximum retour gestort indien deze beheerd wordt door CasaCama.com; wordt de borg beheerd door de verhuurder, dan dient de huurder de borg rechtstreeks op de verhuurder te verhalen. CasaCama.com is niet aansprakelijk voor rechtstreeks aan de verhuurder gedane huurbetalingen en borgstellingen, hierbij is artikel 1f van kracht.

c. Bij annulering vanaf 30 dagen voor de eerste huurdatum is de gehele reissom verschuldigd.

d. Bij annulering op elk willekeurig tijdstip zijn minimaal 65,- euro annuleringskosten verschuldigd, vermeerderd met 34,95 euro administratiekosten.

e. Deze annuleringsvoorwaarden zijn onverminderd de individuele annuleringsvoorwaarden van de verhuurder. Deze zijn additioneel, niet vervangend. De annuleringsvoorwaarden van de verhuurder worden bij de pagina van de accommodatie vermeldt onder “Annuleringsvoorwaarden”.

4. OVERIGE VOORWAARDEN

a. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en inschrijvingen niet in behandeling te nemen. Eventuele betaalde gelden zullen in dit geval worden gerestitueerd.

b. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om op zonder opgaaf van redenen een woonruimte van haar site te verwijderen. Met uitzondering van artikel 1-f, ontvangt de verhuurder eventuele betaalde gelden retour.

c. CasaCama.com kan op geen andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade anders dan hierboven is vermeld.

d. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal en beschrijvingen van de ingeschreven woonruimtes te gebruiken in online en offline promoties, hierbij zorgvuldig rekening houdende met het beschermen van de privacy van rechthebbende.

e. Eventuele opgeslagen gegevens worden nooit zonder toestemming van de rechthebbende aan derden verstrekt. Indien de rechthebbende zijn/haar gegevens verwijderd wenst te hebben, dient men dit telefonisch danwel per email kenbaar te maken aan CasaCama.com.

f. CasaCama.com behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden op elk willekeurig tijdstip aan te passen. De betrokken personen bij lopende overeenkomsten c.q. aanvragen ontvangen bericht van deze verandering. Indien de verandering nadelige gevolgen heeft voor de betrokken persoon, heeft hij/zij het recht om zich kosteloos terug te trekken uit de overeenkomst c.q. aanvraag zonder verdere gevolgen.

g. Alle informatie op deze site valt onder deze Algemene Voorwaarden van CasaCama.com Het ongevraagd overnemen van informatie van deze site is niet toegestaan en zal zowel juridisch als financieel worden bestreden.

h. Eventuele juridische geschillen vallen onder Nederlandse wetgeving.

Sinds 2004 specialist van betrouwbare woonruimte in Suriname, Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten en Nederland

Als eerste de beste aanbiedingen ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.